Regulaminy

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ W CHOCENIU

§ 1

 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Zajęcia w hali odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Hala sportowa jest wynajmowana od poniedziałku do niedzieli włącznie.
 4. Hala sportowa udostępnia się w pierwszej kolejności na realizację zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego i sportowych zajęć pozalekcyjnych oraz na treningi sekcji sportowych prowadzonych przez gminę Choceń.
 5. W czasie wolnym od zajęć, o których mowa w ust. 4, hala sportowa może być udostępniana odpłatnie osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

§ 2

 1. Wynajem pomieszczeń hali sportowej obejmuje:

1) salę główną z boiskami do gier zespołowych, tenisa ziemnego i tenisa stołowego,

2) siłownię.

 1. Korzystający z pomieszczeń wymienionych w ust. 1 mają jednocześnie prawo do korzystania
  z szatni, natrysków i WC.
 2. Pomieszczenia hali sportowej mogą być wynajmowane osobom prawnym i osobom fizycznym przez cały tydzień w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 3. Osoby zainteresowane wynajęciem pomieszczeń hali sportowej zgłaszają się do kierownika hali i ustalają szczegóły wynajmu:

1) imię i nazwisko kierownika grupy – odpowiedzialnego za grupę korzystającą z hali,

2) numer telefonu kontaktowego,

3) terminy wynajmu,

4) prawa i obowiązki stron.

§ 3

 1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty według stawki godzinowej ustalonej w cenniku stanowiącym załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Choceń.
 2. Sekcje Gminnego Towarzystwa Sportowego Unia Choceń mogą korzystać z pomieszczeń hali nieodpłatnie, po uprzedniej akceptacji przez kierownika GOSiR.
 3. Pomieszczenia obiektu można udostępnić nieodpłatnie, zarówno w godzinach przedpołudniowych jak i popołudniowych, Gminnemu Towarzystwu Sportowemu Unia Choceń. Termin udostępnienia obiektu powinien być uzgodniony z kierownikiem GOSiR w Choceniu.
 4. Nieodpłatny wynajem pomieszczeń hali sportowej dla innych grup niewymienionych w niniejszym regulaminie może nastąpić jedynie za zgodą Wójta Gminy Choceń.
 5. Za pierwszą godzinę korzystania z hali sportowej zwolnieni są wszyscy uczniowie, którzy uczęszczają do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Liceum oraz SZSZ w Choceniu.
 6. Ustala się minimalny czas wynajmu przez osoby indywidualne lub zorganizowane grupy boiska hali sportowej na gry zespołowe – 1 godzina.
 7. Osoby fizyczne i prawne wynajmujące pomieszczenia sportowe mogą korzystać z własnego sprzętu sportowego (piłki, rakiety do tenisa ziemnego, stroje i obuwie sportowe). W przypadku korzystania ze sprzętu sportowego będącego własnością GOSiR warunki wynajmu będą ustalane indywidualnie.
 8. Właściciel hali może zrealizować zlecenie kompleksowej obsługi imprezy sportowej, kulturalnej lub innej. Cena realizacji takiej usługi powinna być określona na podstawie negocjacji z uwzględnieniem szczegółowej kalkulacji kosztów tak, aby wynagrodzenie za daną usługę pokrywało wszelkie koszty poniesione w związku z udostępnieniem pomieszczeń hali sportowej.

§ 4

 1. Korzystający z sali sportowej zobowiązani są używać strojów sportowych oraz obuwia sportowego o podeszwie niebrudzącej nawierzchnię boiska (nie pozostawiające rys)
 2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące zajęcia zobowiązuje się do:

1) punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć,

2) utrzymania czystości w obiekcie,

3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym zakresie,

4) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i porządkowych,

5) podporządkowania się poleceniom kierownika hali lub pracowników obsługi.

 1. Za bezpieczeństwo i przestrzeganie regulaminu hali sportowej odpowiedzialni są prowadzący zajęcia, kierownicy grup oraz organizatorzy zawodów, imprez sportowych i innych.
 2. Osoby korzystające z hali zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem i przestrzegania go.                                                                                           § 5
 1. Grupy z wykupionym karnetem na wynajem hali mają zarezerwowane i przydzielone konkretne dni i godziny korzystania z obiektu.
 2. Stałe wynajmy hali zapisane są w grafiku, który podany jest do wiadomości publicznej.
 3. Szczegóły dotyczące zasad wynajmu ustala się na podstawie umowy z kierownikiem grupy wynajmującej.